EOT via bemiddeling

//EOT via bemiddeling

Vader leert zoon fietsenScheiden is een moeilijk proces. Een spaak gelopen relatie is per definitie doordrenkt van negatieve gevoelens en ontgoochelingen. Scheiden met onderlinge toestemming, EOT via bemiddeling, is doorgaans de betere weg : in overleg, sneller en goedkoper dan met advocaten en rechtbank. Maar het blijft wel een moeilijke evenwichtsoefening : partners sluiten een gedeeld verleden af dat niet is verlopen zoals gewenst. En tegelijkertijd  dienen er afspraken gemaakt te worden, onder meer over de toekomst van de kinderen.  Hoe pak je dat aan? Scheiden is immers niet louter een juridische zaak, doch evenzeer een emotionele kwestie. Kiezen voor EOT via bemiddeling is voor de meeste scheidingen de voorkeursoptie.

Praten en luisteren

Een bemiddelaar werkt vanuit het principe van meerzijdige partijdigheid. De bemiddelaar zoekt niet naar het gelijk of ongelijk van de betrokken partijen. Hij of zij gaat wel ondersteuning geven en de ervoor zorgen dat beiden zich gehoord en erkend voelen. Belangrijk is dat de dialoog tot stand komt. Daarvoor is er een veilig kader nodig, en dat is wat de bemiddelaar aanbrengt. Onder begeleiding van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde, kunnen de (ex-)partners samen werken aan een duurzame regeling die voor beiden aanvaardbaar is, waar ze zich kunnen in vinden.

EOT via bemiddeling

De bemiddelaar helpt de betrokkenen die gaan scheiden om samen tot oplossingen te komen, en zodoende op een serene manier de relatie als partners af te ronden. Vanuit een meerzijdig-partijdige houding, zal de bemiddelaar tevens waken over het belang van de kinderen. De bemiddelaar wijst de ouders erop dat zij, ook na de scheiding, samen de opvoeding en zorg voor de kinderen zullen blijven invullen. Duidelijke en duurzame afspraken worden in detail omschreven in het ouderschapsplan dat een fundamenteel onderdeel is van de EOT.

Het ouderschapsplan is niet verplicht in geval van scheiding van samenwonenden, niet bij feitelijke en niet bij wettelijke samenwoning. Meer en meer merken we wel dat ouders hiervoor vrijwillig kiezen. En dat kan alleen maar toegejuicht worden. Goede afspraken en duidelijke structuren leiden tot harmonie onder de ouders, en dat straalt af op de kinderen. Kinderen hebben immers niet zozeer een probleem met ouders die scheiden op zich, maar wel met de ruzies en spanningen die er zijn. Zaak is ervoor te zorgen dat na de scheiding deze spanningen en ruzies niet of nauwelijks nog optreden. Duidelijke regelingen omtrent verblijf en kosten helpen hierbij.

Mee met de tijd

De tijdsfactor speelt een belangrijke rol : de afspraken gemaakt in een EOT zijn immers bindend, ook lang nadat de afspraken werden gemaakt. En situaties veranderen, kinderen worden groter, er ontstaan nieuwe structuren. Daarom is het belangrijk in het ouderschapsplan ook evaluatiemomenten in te bouwen. Vaak wordt dit ingevoegd wanneer de kinderen een zogenaamde ‘scharnierleeftijd’ bereiken : 6 jaar (lagere school), 12 jaar (middelbare school), 15 jaar (tweede deel middelbare school) en 18 jaar (hogere school, meerderjarigheid). Het inbouwen van dergelijke evaluatie-momenten helpt om met een andere kijk naar de EOT overeenkomst te kijken : de afspraken zijn uiteraard bindend én er is mogelijkheid tot actualisatie, wanneer en waar nodig. Het opvoeden van kinderen is immers een meerjarig proces, waarvan we wel de grote lijnen kunnen voorzien. En waarbij we beter alert blijven voor de specifieke noden en veranderende situaties die optreden.

Wat zijn de aandachtspunten?

Om een EOT via bemiddeling te kunnen uitwerken is het belangrijk dat er bereidheid om samen aan tafel te gaan. Als de pijnen écht te groot zijn, en de emoties geen dialoog mogelijk maken, dat is bemiddeling eigenlijk niet mogelijk. Weet wel dat men niemand kan verplichten in een huwelijk te blijven. Als de ander dat écht wil, komt er een scheiding. Dat zal dan niet via de weg van onderlinge toestemming zijn, maar onherstelbare ontwrichting (OOT).

Een scheiding is een traumatische ervaring; daarom kan het belangrijk zijn je te laten ondersteunen door naasten, vertrouwenspersonen en eventueel professionelen. Maak wel een onderscheid tussen mensen die je werkelijk ondersteunen en mensen die als stevige medestanders optreden. Deze laatsten bedoelen het uiteraard goed, maar door expliciet kamp te kiezen en zwart-wit stellingen te poneren, helpen ze jou niet.

Voor het maken van duurzame afspraken, is dialoog en reflectie nodig. En dus ook de nodige tijd hiervoor. Onderhandelen onder tijdsdruk is daarom geen goede optie. De bemiddelaar waakt erover het tempo van beiden te respecteren. Ook het afdwingen van afspraken is geen optie. Waar het om gaat is tot een regeling te komen die beiden kunnen dragen. Een goede regeling kan pas tot stand komen als er met ieders belang in rekening wordt gehouden. En daar is kiezen voor EOT via bemiddeling de beste weg voor.

Voor meer informatie, neem contact met Hilde Celeste De Jonge, Erkend Bemiddelaar op hilde@de-ronde-tafel.be of 0478 88 66 09

De Ronde Tafel Bemiddeling, Leiepark 6 9051 Gent

By |2020-06-10T14:30:32+01:00juni 10th, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok