Conflict oplossen via bemiddeling?

//Conflict oplossen via bemiddeling?

samen planten

Echtscheiding, stopzetten van samenwonen, regeling voor de kinderen, erfeniskwestie,… Het conflict oplossen via bemiddeling? Het kan op elk moment. Zowel voordat een gerechtelijke procedure wordt opgestart. En ook tijdens en na een procedure.

Als partijen een bemiddeling opstarten tijdens een gerechtelijke procedure, wordt deze procedure opgeschort voor de tijd van bemiddeling. Als de bemiddeling toch nog zou mislukken, kan steeds een ​​gerechtelijke procedure worden ingeleid of hervat.

Strikte vertrouwelijkheid

Alles wat tijdens het bemiddelingsproces wordt gezegd en uitgewisseld (documenten, brieven, e-mails enz.), is strikt vertrouwelijk. Partijen mogen ze later in het kader van gerechtelijke procedures niet gebruiken of kopiëren. En de bemiddelaar heeft beroepsgeheim.

Rol van de bemiddelaar

De bemiddelaar is een neutrale, onpartijdige en onafhankelijke derde partij. Bij een vrijwillige bemiddeling kiezen de partijen zelf voor de bemiddelaar. Bij een gerechtelijke bemiddeling, duidt de rechtbank een erkend bemiddelaar aan. De bemiddelaar helpt de partijen om zelf de oplossing voor hun conflict te vinden. De bemiddelaar schept tijd, ruimte en rust. Hij of zij stelt de partijen in staat opnieuw met elkaar te praten op een constructieve wijze.  En van daaruit komen ze samen tot duidelijke afspraken en overeenkomsten.

Respect en uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst

De bemiddelingsovereenkomst wordt des te meer geaccepteerd en gerespecteerd door de partijen, aangezien zij deze zelf hebben opgesteld met de hulp van de bemiddelaar.

Zodra de bemiddelingsovereenkomst is gesloten, kan één van de partijen alleen, de partijen samen of hun advocaten de bevoegde rechter om goedkeuring van deze overeenkomst verzoeken.

We merken op dat alleen overeenkomsten, gesloten met een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar, in beginsel authentiek en uitvoerbaar kunnen worden verklaard door de rechtbank. Dat wil zeggen dat deze dezelfde kracht krijgen als een vonnis van een rechter, zonder dat hun inhoud in twijfel wordt getrokken. In geval van niet-naleving van de overeenkomst door de ene partij, kan de andere partij deze eventueel afdwingen door tussenkomst van een deurwaarder.

Conflict oplossen via bemiddeling?

  • Bemiddeling is goedkoper, door gedeelde kosten : de kosten en erelonen van familiale bemiddeling zijn niet onderworpen aan 21% btw en worden gelijk verdeeld tussen de partijen. Dit in tegenstelling tot een juridische procedure die 2 advocaten vereist, gerechtskosten, deurwaarder, inschrijving en andere.
  • Bemiddeling is snel en eenvoudig : het tempo van het bemiddelingsproces wordt aangegeven door de partijen zelf. Een scheidingsbemiddeling kan binnen enkele weken worden afgehandeld. Dit in tegenstelling tot gerechtelijke procedures die doorgaans maanden tot zelfs jaren kunnen aanslepen.
  • Bemiddelde overeenkomsten worden beter aanvaard en nageleefd : de overeenkomst zal in het algemeen door de partijen goed worden gerespecteerd omdat zij deze zelf hebben uitgewerkt. De partijen houden de regie in handen. Kiest men voor een procedure, dan is het de rechter die beslist en het vonnis velt.

Conflict oplossen via bemiddeling? Aarzel niet contact op te nemen met de bemiddelingspraktijk De Ronde Tafel van Hilde Celeste De Jonge. Zij geeft u graag verdere informatie :  hilde@de-ronde-tafel.be  of 0478 88 66 09

By |2020-04-21T09:19:07+01:00april 21st, 2020|Bemiddeling|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok