Nieuwe wet voor bemiddeling

//Nieuwe wet voor bemiddeling

De nieuwe wet voor bemiddeling  treedt op 12 juli 2018 in werking. Hiermee wil de wetgever alternatieve manieren voor het oplossen van conflicten aanmoedigen. Zie ook website FOD justitie – Federale bemiddelingscommissie

Bemiddeling aanmoedigen

De bedoeling van de nieuwe wet voor bemiddeling is tweevoudig : in eerste instantie wil men de rechtbanken ontlasten. Daarenboven wil men de partijen in conflict aanmoedigen om via bemiddeling samen naar een oplossing te zoeken. Een erkend bemiddelaar begeleidt het proces en bevordert de dialoog tussen de partijen.  Belangrijker nog is dat de bemiddelaar niet adviseert of beslist. Het zijn de betrokkenen zelfs die samen tot een oplossing komen.  Daartoe stelt de bemiddelaar de gepaste vragen waardoor de communicatie wordt bevorderd.

Het voordeel van een bemiddelingsovereenkomst is dat deze door de betrokken partijen wordt gedragen precies omdat zij samen hun oplossing hebben uitgewerkt.  Daarenboven zien we dat het bemiddelingsproces helpt om de vertroebelde relatie is te herstellen, of minstens te verbeteren.  En daar worden mensen nu eenmaal gelukkiger van. Men gaat zich opnieuw beter voelen. De spanning en stress vermindert. De gemoedsrust keert terug.

De rechtbank vermijden dankzij nieuwe wet voor bemiddeling

Kiezen voor bemiddeling betekent vaak een rechtszaak vermijden. Een gerechtsprocedure kan slopend zijn. Meestal gaat de gerechtelijke vechtpartij snel een hoop geld kosten. Bovendien blijven er vaak grote frustraties parten spelen,ook na de gerechtelijke uitspraken. Precies omdat er altijd een winnaar en een verliezer is.

Dit is veel minder het geval bij bemiddeling : eerst en vooral zoeken mensen er samen naar een oplossing.  Tevens worden de kosten van de bemiddeling  gedeeld, wat een pak minder duur uitvalt.  Onderzoek toont trouwens aan dat de kosten van een gerechtsprocedure gemiddeld  zeven keer hoger zijn dan deze van een bemiddeling.

Omdat de nieuwe wet voor bemiddeling  de rol van de rechters verruimt, kunnen rechtbanken zelf meer initiatieven te nemen om een regeling ‘in der minne’ aan te moedigen.   Daarnaast dienen vanaf heden advocaten en gerechtsdeurwaarders de mogelijkheden van alternatieve geschillenoplossing duidelijk aan te geven aan hun cliënten.

Duidelijke definitie van wat bemiddeling is

In de nieuwe wet voor bemiddeling staat er een duidelijke definitie : ‘een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de communicatie vergemakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken. (art 1723/1 Gerechtelijk Wetboek)

Belangrijk is de twee soorten bemiddeling te onderscheiden : de gerechtelijke en de buitengerechtelijke (of vrijwillige).  Een gerechtelijke bemiddeling kan enkel via een erkende bemiddelaar. Omdat enkel een erkend bemiddelaar het bemiddelingsakkoord  kan laten homologeren door een rechter.  Hierdoor krijgt de overeenkomst de draagkracht van een vonnis.  Let wel, hiervoor moet u wel werken met een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar 

Bemiddeling werkt

Opvallend is dat statistieken tonen aan dat 70% van de bemiddelingen slaagt.   Vaak komt er een G.O.E.D. akkoord tot stand na een aantal bemiddelingssessies van anderhalf uur, met een interval van 2 tot 3 weken. Veelal bedraagt de totale duur van een bemiddelingstraject minder dan 3 maanden.  Ongetwijfeld wordt bemiddeling, mede dankzij dergelijke hoge slaagkansen, ook voor de toekomst de betere weg naar oplossingen.

By |2019-03-13T15:02:25+01:00juli 9th, 2018|Bemiddeling|0 Comments
Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok