Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2019-05-09T14:54:01+01:00

 

  1. Behoudens anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de cliënt en De Ronde Tafel Bemiddelingspraktijk, beheerst deze Algemene Voorwaarden exclusief de relatie tussen de cliënt en De Ronde Tafel Bemiddelingspraktijk.
  2. De Ronde Tafel Bemiddelingspraktijk verbindt zich ertoe de haar door de cliënt toevertrouwde dossiers met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst te behandelen. De Ronde Tafel Bemiddelingspraktijk neemt een middelenverbintenis op zich.
  3. De geleverde prestaties worden periodiek aan de cliënt gefactureerd. Elke factuur zal vermelding maken van de geleverde prestaties voor de betrokken periode.
    De factuur is betaalbaar binnen de 7 dagen op de rekening van De Ronde Tafel Bemiddelingspraktijk, Leiepark 6 9051 Gent (Afsnee) op het rekeningnummer vermeld op de factuur.
  4. De Ronde Tafel zal een onbetaalde factuur vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhogen met een conventionele intrest. Deze is gelijk aan de intrest voorzien in art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002.
    De Ronde tafel zal elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhogen met een forfaitaire schadevergoeding. Dit ten belope van 10% van het uitstaande bedrag.
  5. Bij niet-betaling van een factuur, is De Ronde Tafel Bemiddelingspraktijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd haar toekomstige werkzaamheden op te schorten. En dit door middel van een loutere schriftelijke kennisgeving.
  6. In geval van betwisting,  kiest De Ronde Tafel voor bemiddeling. Enkel bij falen hiervan onderneemt ze gerechtelijke stappen. In dit laatste geval zullen enkel de rechtbanken te Gent (België) bevoegd zijn, die toepassing zullen maken van Belgisch recht.

Voor meer informatie neem contact op met Hilde Celeste De Jonge van De Ronde Tafel Bemiddelingspraktijk

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok