Krijg ik rechtsbijstand bij bemiddeling?

/Krijg ik rechtsbijstand bij bemiddeling?

De wet van 21 februari 2005  (artikel 665, 5° Ger. W.) betreffende de bemiddeling heeft de mogelijkheid van rechtsbijstand voorzien bij een bemiddelingstraject. En dit geldt zowel voor een buitengerechtelijke (vrijwillige) als een gerechtelijke bemiddeling.

Wat zijn de voorwaarden tot rechtsbijstand?

 • Iedere Belg wiens aanspraak rechtmatig lijkt en wiens inkomsten ontoereikend zijn (artikel 667 Gerechtelijk Wetboek).Artikel 668 Gerechtelijk Wetboek regelt de rechtsbijstand voor niet-Belgen. Dit artikel bepaalt:“Rechtsbijstand kan onder dezelfde voorwaarden worden verleend aan:a) vreemdelingen, overeenkomstig de internationale verdragen;b) onderdanen van een Lidstaat van de Raad van Europa;c) enig ander vreemdeling die op regelmatige wijze in België zijn gewone verblijfplaats heeft of die op regelmatige wijze verblijft in één van de Lidstaten van de Europese Unie;

  d) alle vreemdelingen, in de procedures waarin is voorzien bij de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

  Rechtspersonen – met inbegrip van verenigingen zonder winstoogmerk en gefailleerde vennootschappen – kunnen ook rechtsbijstand krijgen.

 • aanvraag door middel van een verzoekschrift aan het Bureau voor Rechtsbijstand (BRB) bij een vrijwillige bemiddeling
 • aanvraag door middel van een verzoekschrift aan de rechter bij een gerechtelijke bemiddeling
 • bewijs van behoeftige status
 • enkel met de tussenkomst van een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar

Welke kosten komen in aanmerking?

Kort nog even welke kosten verbonden zijn aan de bemiddeling :

 • De bemiddelaar rekent een uurloon aan voor zijn prestaties.
 • Er zijn dossierskosten, administratieve kosten en eventueel rolkosten
 • Extra kosten indien er beroep wordt gedaan op een extern expert bijv. fiscalist, bedrijfsrevisor, andere

Bij aanvang van de bemiddeling dienen het bedrag van het ereloon en de dossiers- en administratiekosten duidelijk worden meedegedeeld. Deze worden ook vermeld in het bemiddelingsprotocol. De wet voorziet dat de kosten van de bemiddeling gedeeld worden onder de partijen. Zij kunnen wel onderling akkoord gaan over een andere verdeling dan de proportionele wettelijke regeling.

Een bemiddeling is minder duur dan via advocaten en rechtbank het geschil uit te vechten. Geldproblemen mogen echter geen belemmering zijn om voor bemiddeling te kiezen. Zo kan rechtsbijstand mogelijk zijn. Als u aan de voorwaarden vooldoet, kunnen de kosten en de erelonen van de bemiddelaar gedekt worden door deze bijstand.

Neem contact op met het justitiehuis of het bureau voor rechtsbijstand in uw buurt om te weten of u in aanmerking komt voor rechtsbijstand.

 

By |2018-09-19T12:56:29+01:00september 18th, 2018|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok