Krijg ik rechtsbijstand bij bemiddeling?

/Krijg ik rechtsbijstand bij bemiddeling?
Krijg ik rechtsbijstand bij bemiddeling?2019-05-09T16:36:18+01:00

geldDe wet van 21 februari 2005  (artikel 665, 5° Ger. W.) betreffende de bemiddeling heeft de mogelijkheid van rechtsbijstand voorzien bij bemiddeling. En dit geldt zowel voor een vrijwillige als een gerechtelijke bemiddeling (= door de rechter opgelegd)

Wat zijn de voorwaarden tot rechtsbijstand?

  • Iedere Belg wiens aanspraak rechtmatig lijkt en wiens inkomsten ontoereikend zijn (artikel 667 Gerechtelijk Wetboek).Artikel 668 Gerechtelijk Wetboek regelt de rechtsbijstand voor niet-Belgen. Dit artikel bepaalt:“Rechtsbijstand kan onder dezelfde voorwaarden worden verleend aan:a) vreemdelingen, overeenkomstig de internationale verdragen;b) onderdanen van een Lidstaat van de Raad van Europa;c) enig ander vreemdeling die op regelmatige wijze in België zijn gewone verblijfplaats heeft of die op regelmatige wijze verblijft in één van de Lidstaten van de Europese Unie;d) alle vreemdelingen, in de procedures waarin is voorzien bij de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.”Rechtspersonen – met inbegrip van verenigingen zonder winstoogmerk en gefailleerde vennootschappen – kunnen ook rechtsbijstand krijgen.
  • aanvraag door middel van een verzoekschrift aan het Bureau voor Rechtsbijstand (BRB) bij een vrijwillige bemiddeling
  • aanvraag door middel van een verzoekschrift aan de rechter bij een gerechtelijke bemiddeling
  • bewijs van behoeftige status
  • enkel met de tussenkomst van een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar

Welke kosten komen in aanmerking?

Kort nog even welke kosten verbonden zijn aan de bemiddeling :

  • De bemiddelaar rekent een uurloon aan voor zijn prestaties. Bij De Ronde Tafel is dit 100 euro per uur, te delen door 2, dus elke partij 50 euro per uur
  • Eventuele dossierkosten worden gerekend aan 60 euro per uur .

 

kosten van bemiddelingEen bemiddeling is minder duur dan via advocaten en rechtbank het geschil uit te vechten. Zo is het uurtarief van een bemiddelaar doorgaans lager dan dat van een advocaat.

Geldproblemen mogen echter geen belemmering zijn om voor bemiddeling te kiezen. Rechtsbijstand is mogelijk. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan rechtsbijstand de kosten en de erelonen van de bemiddelaar dekken.

Neem contact op met het justitiehuis om te weten of u in aanmerking komt voor rechtsbijstand.

De Ronde Tafel Bemiddelingspraktijk geeft u graag verdere informatie.

 

Deze website gebruikt cookies en third party plug-ins Ok